حرف های شنیدنی

سکوت

سڪـــوت⚅⚄⚃⚂⚁⚀

در آن می تــوان➴➴➴

شڪــفت➲

شڪــست➲

خنــدیــد➲

بــاریــد➲

تــرسیــد➲

شنــیــد➲

در او می تــوان نشست➠

و هیچ نگــفت➠


⇲⇲و تنها در سڪــوت است⇱⇱


↵↵ڪــہ می تــوان↴↴


●فــاصــله ها

را بــا گــوهــر خــــیال○

♧♣♣♣♧پیــونــد داد♧♣♣♣♧


♥ یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 ساعت 09:00 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()