حرف های شنیدنی

هه

 
عکس و تصویر روزای خوب

یِکرَنگ بِمآن...حَتی اگَر دَر دُنیایی زِندگی می کُنی کِه...

مَردُمَش بَرای پُررَنگ شُدن حاضِرَند هِزار رَنگ بآشَند...


عکس و تصویر ⇚♦↶حــــاضِرَم هَــرکـاری کُنََــم↷♦ ↜بَـرگَــــــردَم بِه روزایـــی کِه↝ ✖خِــیلــــــــیـــــــا رو نِـمیــشْنـاخْــتَــــم☜


⇚♦↶ حاضرم هرکاری کنم ↷♦ ↜ برگردم به روزایی که ↝
✖خِــیلــــــــیـــــــا رو نمیشناختم ☜


عکس و تصویر ســـــــخت تریـــــن کــــــار دنیـــا... بـــی محلــــــی کـــردن بــه کســـی ست کـه بــا تمــــــام وجـــــود دوســـــتش ...


↩بـه ســلامتـــی اون لحظـه ای کـه
از همــه دنیـــا دلـت گــرفتـه↪
↩نـه کســـی رو داری بـاهاش درد و دل کنــی↪
↩ نـه دلـت میـخواد کســی رو نـاراحت کنــی↓↓
سـکوت میکنـــی و میــگی
✖ قسـمت ایـن بـود✖♥ دوشنبه 30 فروردین 1395 ساعت 12:05 ب.ظ توسط محبــــــ❤️ـــوبه .... نظرات()